Informationer  Tidligere projekter  Opret ansøgning  Kontakt 
Ansøgningskriterier Tips og tricks til ansøgningen

Ansøgningskriterier


ANSØGNINGSFRIST

Der kan ansøges 4 gange årligt via et ansøgningsskema på ELRO Fondens hjemmeside.

Fristerne er 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11 kl. 24.00.

Der kan kun søges om tilskud fra ELRO Fonden én gang pr. ansøger mellem 1/12 og 30/11.
Ansøgere får automatisk en bekræftelse på modtagelsen af ansøgningen.

Der kan ikke ansøges igen, hvis ansøger allerede har en bevilget ansøgning, som ikke er udført eller udbetalt. Det gælder for alle
ansøgninger med samme CVR nummer.

Ved ansøgning på 250.000 og derover, skal der rettes en kontakt til ELRO Fonden inden ansøgningen indsendes. Kontakten kan være via mail: mail@elrofonden.dk eller via telefon til ELRO Fondens formand.

Ansøgningerne bliver behandlet samlet senest 31 dage efter ansøgningsfristens udløb. Fonden har ikke pligt til at begrunde afslag.


ANSØGERE

Foreninger, institutioner m. m. skal være almenvelgørende. Der kan ikke gives støtte til projekter som har politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.

Vedtægter skal indsendes sammen med ansøgningen.

Ansøger skal have en væsentlig tilknytning til ELROs tidligere
forsyningsområde. Grenaa, Hobro, Viborg og det meste af Randers er IKKE en del af ELROs forsyningsområde.

Foreninger søger ved hovedforening og dennes evt. CVR. nummer. Underafdelinger kan ikke ansøge.

Enkeltpersoners ansøgninger til uddannelsesformål skal have et ekstraordinært formål, der også har interesse for en
bredere kreds. Max beløb der kan ansøges om er 20.000. Efterskoleophold og lignende vil ikke komme i betragtning.
På ansøgningen skal der oplyses, hvor og hvornår ansøger har boet i Elro´s tidligere forsyningsområde. Der kan kun gives støtte til
et uddannelsesforløb pr. ansøger.

UDLODNING AF FONDENS MIDLER

Der kan til en ansøgningsrunde gennemsnitligt maksimalt udloddes 2.525.000, samt et afkast af formuen.

Udlodning vil som hovedregel blive givet til anlæg dvs.
fysiske ting. Desuden kan der gives støtte til særlige arrangementer og projekter. Der vil kun undtagelsesvis blive givet
støtte til drift. Der gives ikke støtte til formål, der er en åbenlys offentlig opgave. Udflugter, studieture og fester gives der ikke
støtte til. Pt. gives der IKKE tilskud til julebelysning og ladestander. Tøj til sportsklubber kan der ikke gives støtte til.

Der kan ikke gives støtte til projekter og indkøb af anlæg, som er
afholdt, før ELRO Fonden har givet tilsagn om støtte.

Udlodningen skal, set i forhold til beløbets størrelse, med rimelighed komme flest mulige til gode inden for et lokalt område. Ved ansøgning oplyses, hvor mange mennesker der vil få gavn af støtten.

Mindste beløb, der kan ansøges om, er kr. 10.000. ELRO Fonden vil se positivt på medfinansiering, eget arbejde og lignende.
Der skal søges i hele kroner uden ører. (Skriv 50.000 og IKKE 50.000,00). Godkendte ansøgninger afregnes i hele tusinde.

Ansøgninger angående anlægsprojekter, renoveringer af bygninger og evt. nybyggeri, hvor Elro Fonden er største bidragsyder, forlanger Fonden vedhæftet mindst 2 tilbud incl. moms til ansøgningen.

Ved anskaffelse af inventar og andre fysiske anlæg forlanger Fonden
vedhæftet dokumentation for prisen på anskaffelsen incl. moms.

Elro Fonden deltager gerne i et møde, inden ansøgningen bliver fremsendt.

Fonden ser gerne at ansøger, såfremt det er muligt og naturligt,
bruger håndværkere og leverandører, som også er hjemmehørende i
Elros tidligere forsyningsområde. Se kort over Elros tidligere
forsyningsområde.


LEGEPLADSER, BÅLHYTTER, SHELTERS m. m.

Elro Fonden har indgået aftale med en række firmaer, som kan udfører ovennævnte opgaver. Vi forlanger vedhæftet 2-3 tilbud
fra disse leverandører. Oplysninger kan findes under "PARTNERE"


UDBETALING

Når det bevilligede projekt er gennemført, skal der pr. mail
fremsendes en underskrevet anmodning om udbetaling af de tegningsberettigede
(formand, kasserer m. fl.) samt dokumentation for de ansøgte udgifter. Bilag vedhæftes i én pdf fil.
På ansøgningsskemaet er der et felt, hvor et berørt pengeinstitut skal attestere, hvem en opgivet konto tilhører (ansøger).

Udbetaling kan ske gennem hele året.
Støtten kan først udbetales, når alle udgifter er afholdt og betalt.
Der kan ikke udbetales a conto beløb. ELRO Fonden giver
ikke transport i støttebeløbet.

ELRO Fonden udbetaler normalt tilsagte støttebeløb én gang
om måneden, og som hovedregel umiddelbart efter den første
weekend i hver måned. Dog kan der på grund af ferie forekomme
afvigelser for udbetalinger i juli og august.