Forside > Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for ELRO FONDEN vedtaget på generalforsamling den 30.05.2018


§ 1. Navn og hjemsted

1. Foreningens navn er ELRO Fonden og juridisk er den en forening.
2. Foreningens hjemsted er ELRO ambas tidligere forsyningsområde.

§ 2. ELRO Fondens formål

1. ELRO Fondens formål er at støtte sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter samt erhvervsmæssige formål og aktiviteter, særligt inden for uddannelse, forskning og udvikling. Støtte kan ydes til fysiske og juridiske personer, herunder foreninger samt hel- og halvoffentlige myndigheder/institutioner inden for eller med en ikke uvæsentlig tilknytning til ELRO ambas tidligere forsyningsområde, således som dette fremgår af det som bilag 1 til disse vedtægter vedhæftede kortbilag.

2. Formålet kan realiseres ved investeringer eller udlodning af midler fra foreningens formue. Udlodning af midler fra foreningens formue kan i et kalenderår maksimalt udgøre tidligere års afkast af foreningens formue samt gennemsnitligt op til 5 % af foreningens oprindelige formue på 202.000.000. Enhver udlodning til hhv. investering i erhvervsudviklingsmæssige formål, herunder investering i ikke-børsnoterede erhvervsvirksomheder, betragtes som en udlodning af foreningens afkast/formue.

3. Bestyrelsen træffer beslutning om midlernes anvendelse ved investering hhv. udlodning i overensstemmelse med ovenstående formål. Investeringer og udlodning kan ske løbende over et kalenderår, idet bestyrelsen fastsætter og offentliggør en eller flere årlige ansøgningsfrister.

§ 3. Medlemmer

1. Foreningens medlemmer er de fysiske og juridiske personer, der har rådighed over en elinstallation med tilhørende elmåler i det i bilag 1 anførte område.

2. Medlemmerne betaler ikke kontingent.

3. Foreningen kan til enhver tid kræve dokumentation for, at medlemmerne opfylder betingelserne for at være medlem af foreningen.

§ 4. Udtræden af ELRO Fonden

1. Medlemskabet til foreningen ophører uden videre, når betingelserne herfor er bortfaldet. Udmeldelse kan i øvrigt ske ved skriftlig meddelelse til foreningen.

2. Ophør af medlemskab medfører ikke krav på foreningens formue.

§ 5. Hæftelse

1. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Foreningens kreditorer kan således alene opnå dækning hos foreningen.

§ 6. Foreningens repræsentantskab

1. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.

2. Repræsentantskabet består af de repræsentanter, der vælges til Eniig Ambas repræsentantskab, og som samtidig råder over en elinstallation med tilhørende måler i det i bilag 1 anførte område. Medlemmerne af repræsentantskabet i foreningen afgår således som repræsentanter hhv. nyvælges som repræsentanter på det til enhver tid gældende tidspunkt herfor i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter for Eniig AmbA.

3. Vælges der ikke længere repræsentanter til Eniig AmbA, herunder til en efterfølger for Eniig AmbA, i det som bilag 1 anførte område, skal foreningens bestyrelse udarbejde og foreslå det sidst valgte repræsentantskab i foreningen supplerende bestemmelser til disse vedtægter, således at der også fremover af medlemmerne vælges repræsentanter for det i bilag 1 anførte område med en rimelig geografisk fordeling af repræsentanterne til foreningens repræsentantskab, idet antallet af repræsentanter dog ikke kan overstige 25 fysiske personer.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen består af repræsentanter, der vælges efter § 6.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. april til udgangen af maj måned i året efter regnskabsårets udløb, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om ELRO Fondens virksomhed
3. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes arbejdsvederlag
4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelse
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Eventuelt

Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen inden 1. marts.

3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst en fjerdedel af repræsentanterne ved skriftlig begæring med angivelse af dagsorden anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes, således at den finder sted inden en måned efter begæringens modtagelse.

4. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlinger.

5. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt repræsentant.

§ 8 Afstemning

1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dirigenten træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen, de foreliggende sagers behandling, samt gennemførelse af afstemningerne.

2. Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange stemmeberettigede der er mødt, og på generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpel stemmeflertal, jf. dog stk. 4. Hver stemmeberettiget har kun én stemme, og ingen kan stemme ved fuldmagt.

4. Vedtægtsændringer eller beslutning om selskabets opløsning kræver, at to tredjedele af samtlige stemmeberettigede deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer. Er der ikke afgivet stemme af to tredjedele af de stemmeberettigede, men to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget gyldigt vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.

5. Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller mindst 1 af de stemmeberettigede forlanger det, og i øvrigt når dirigenten bestemmer det.

§ 9. Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode i henhold til nedennævnte bestemmelser.
Som konsekvens af sammenlægningen mellem EnergiMidt og HEF til Eniig, bliver første valgperiode på 5 år fra 2014 til 2019.

2. Bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt repræsentanterne på den ordinære generalforsamling i foråret. Valg sker ved benyttelse af prioriteringsmetoden, som beskrevet i bilag 2 til disse vedtægter.

3. Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand og næstformand. Konstitueringen finder sted hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen.

4. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.

5. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden eller i hans forfald næstformanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende.

7. Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer vælge et forretningsudvalg.

8. Ophører et bestyrelsesmedlem med at være valgbar, bortfalder vedkommendes bestyrelsesmandat.

9. Der tilkommer hvert af bestyrelsens medlemmer et rimeligt arbejdsvederlag, som afspejler omfanget af bestyrelsesarbejdet. Arbejdsvederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Arbejdsvederlaget kan først udbetales til bestyrelsesmedlemmerne, når dette er godkendt af repræsentantskabet på den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens bemyndigelse

1. Bestyrelsen har under ansvar over for generalforsamlingen den overordnede ledelse af foreningen.

2. Bestyrelsen sørger for sædvanlig forsvarlig formueforvaltning og placering af foreningens midler. Bestyrelsen skal sørge for, at foreningens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres, og at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, samt at der løbende fremsendes den fornødne skriftlige rapportering om foreningens finansielle forhold til bestyrelsen.

3. Såfremt der nedsættes et forretningsudvalg, fungerer dette efter bestyrelsens direktiver.

4. Foreningen tegnes og forpligtes ved underskrift af bestyrelses formand og næstformand, eller af forretningsudvalget eller af den samlede bestyrelse.

5. Bestyrelsen kan ansætte nødvendigt personale, herunder en sekretariatsleder eller antage ekstern bistand til at hjælpe bestyrelsen med drift og administration af foreningens anliggender. Bestyrelsen fastsætter sekretariatets arbejdsområder og kompetence, uanset om der er tale om ansatte medarbejdere i sekretariatet eller ekstern bistand.

6. Bestyrelsen og forretningsudvalget foranlediger, at der udfærdiges referat fra møderne med angivelse af de afgørelser, der træffes. Et mindretals motiverede stemmeafgivelse kan forlanges tilført referatet.

7. Bestyrelsen fremsætter forslag til arbejdsvederlaget for bestyrelsesmedlemmerne til repræsentantskabets godkendelse, forinden udbetaling sker jfr. § 9, stk. 10.

§ 11. Regnskab og revision

1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

2. Foreningens indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til foreningens formål, og det årlige overskud kan ikke udbetales til foreningens medlemmer.

3. Selskabets bestyrelse sørger for, at der udarbejdes årsregnskab med status, der revideres af den af generalforsamlingen for et år ad gangen valgte statsautoriserede revisor. I forbindelse med revision af årsregnskabet skal foreningens statsautoriserede revisor kortfattet beskrive, hvorledes foreningen i det forgangne regnskabsår har forvaltet sine midler, herunder med oplysninger om hvilke formueforvaltere, der har bistået foreningen, samt hvilken risikoprofil foreningen har haft på formueanbringelsen.

§ 12. Foreningens opløsning

1. Beslutning om foreningens opløsning træffes efter § 8, stk. 4.

2. Et eventuelt overskud kan kun anvendes til videreførelse eller udlodning til det i § 2 anførte formål i det i bilag 1 anførte område.

§ 13. Ikrafttræden

1. Disse vedtægter er vedtaget på ELRO Fondens ordinære generalforsamling den 30. maj 2018.